Terracing and volunteering / terassointia ja vapaaehtoisia

March 26, 2019 admin

Aktiviteetit peltojen terassoimiseksi ovat jatkuneet vielä eroosiopatojen rakentamisen jälkeen. Nyt terassoituja peltoja on yhteensä 13 aaria ja sen lisäksi alakoulu on tehnyt 70 metrin pituisen terassin estämään pihalta virtaavien pintavesien aiheuttamaa eroosiota. Vain kaksi rotkoon rajoittuvaa peltoa on terassoimatta. Toisen omistaa perhe, jolla on vaikea elämänkriisi meneillään, eikä voimavaroja osallistua.

Tällä viikolla ostetaan Tengerun karjatalous instituutista Rhodes ja Foxtail ruohonsiemeniä, jotka kylvetään terasseille heti sateiden alettua. Ruohon juuret pitävät terassit koossa. Alla kuva fanya juu terasoinnista: Yläkuva heti rakentamisen jälkeen ja alla muutaman vuoden jälkeen, jolloin terassien välit ovat muuttuneet lähes tasamaaksi.

 

Activities to terrace farmland have continued since the check-dam building. Now 13 acres in total have been terraced. In addition, the primary school has built a 70 meter long terrace to stop erosion caused by run-off waters from its yards. Only two fields that border the gully have remained unterraced. One of these is owned by a family who are undergoing a serious crisis and don’t have the energy to participate.

This week Rhodes and Foxtail grass seeds will be bought from Tengeru livestock institute. Grass seeds will be sown on the terraces once the rains start. Below is a picture of fanya juu terracing: The picture above shows newly built terraces and the picture below shows the system after several years when the land between the terraces has levelled up.

http://www.fao.org/3/y4690e/y4690e09.htm

 

Vielä patojen rakentamisesta:

Viiden paikallisen rakentajan lisäksi – jotka siis saivat työstään korvauksen kylän varoista – koko rakentamisen ajan oli työssä mukana myös kaksi ahkeraa vapaaehtoista. Toinen oli Erick, lakimies koulutukseltaan, joka tuli aina kun työt vain salli auttamaan. Kylän virkamiesten mukaan hänellä oli tarpeeksi rahaa, eikä hänelle siksi tarvinnut maksaa. Toinen vapaaehtoinen oli Ndanun vaimo Josephine, joka keitti ruuat rakentajille, aamiaisen, lounaan ja illallisen. Mombon rakentajat majoittuvat Ndanun ja Josephine kotiin. Halusimme jollakin tavalla konkreettisen muistoesineen avulla kiittää vapaaehtoisia heidän työstään. Joten molemmat saivat muistoksi patojen kaivamista varten ostetun vihreän lapion. Ndanu ojensi lapiot iloisille vapaaehtoisille viime viikolla.

 

Still about check-dam building:

In addition to the five local builders – who were paid by the local village government – there were two volunteers who worked hard during the whole time. One was Erick, a lawyer by training who came to help whenever he had time from his office work. Village authorities thought he had enough money and did not think he should be paid. The other volunteer was Ndanu’s wife Josephine who cooked food to the builders, breakfast, lunch and dinner. Builders from Mombo were accommodated at Ndanu’s and Josephine’s place. We wanted to recognize their contribution by some concrete gift that would remind them of their work. So they both received a greed spade that that wes used to dig the foundations of the check-dams. Ndanu presented the spades to the happy volunteers last week.

   

Varojenkeruukampanjamme on auki vielä 6 päivää https://chuffed.org/project/liana-tanzania-land-and-water . Vielä voi lahjoittaa. Ensi viikolla alkaa taas hellanrakennus kahdella koululla Rombossa.

Our fundraising campaign shows 6 days left at the moment https://chuffed.org/project/liana-tanzania-land-and-water . You can still contribute if you wish. Next week stove building will continue in two schools in Rombo.

Share this page