Uusi hanke “Metsäpuutarhaviljelyä ihmisten ja planeetan hyödyksi”

(Below in English) Ulkoministeriö on myöntänyt Lianalle 192,000 euroa hankkeeseen ”Metsäpuutarhaviljelyä ihmisten ja planeetan hyödyksi”. Liana, rahoituksen pääsaajana toteuttaa tämän hankkeen yhdessä KIWAKKUKI:n kanssa vuosina 2023-2026. Hankkeen kokonaisbudjetti on 226 000 euroa. Osa kustannuksista katetaan oma-rahoituksella ja luontoissuorituksilla, mukaan lukien vapaaehtoistyö.

Hanke tuo Forest Garden (FG) konseptin Pohjois-Tansanian. FG on monikerroksinen, integroitu maataloussysteemi joka yhdistää puita, pensaita, viljelykasveja, rehukasveja ja eläimiä tuottaakseen kestävästi moninaisia tuotteita ja ympäristöpalveluita.

Nykyisellään pienvieljilöiden viljelymenetelmät antavat vähäisen tuoton muutamasta viljelykasvista; perheet kärsivät ruokaturvattomuudesta, huonosta ravinnosta ja rahatulojen puutteesta; muutaman yksivuotisen viljelykasvin viljely jättää maaperän avoimeksi, heikentää maaperää, haittaa veden kiertokulkua ja johtaa biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen, ilmastonmuutokseen ja heikkoon sietokykyyn säävaihteluita vastaan; maatalous ei houkuttele nuoria, vaikka työmahdollisuudet ovat niukat ja työttömyys korkea.

Hankkeen vaikutukset näkyvät 4:llä sektorilla:

 1. Ruokaturva ja ravitsemus: Ravinteikkaampia ruokia on monipuolisemmin saatavilla ympäri vuoden
 2. Tulot: Moninaisemmat maataloustuotteet tarjoavat myös enemmän myytävää
 3. Ympäristö: Monimuotoisempi puustoinen maatalusmaisema, parempi maaperä, parantunut vedenkierto, ja parempi mikroilmasto auttavat viljelykasvien ja puiden kasvattamista ja lisäävät biologista monimuotoisuutta, hiilen sitomista ja äärimmäisten sääolosuhteiden sietokykyä
 4. Voimauttaminen: Viljelijöillä (erityisruhmät huomioiden) on tietoa ja intoa tehdä muutoksia yhdessä ja heillä on riittävä työ ja toimeentulo.

Yli 8000 FG:tä on jo perustettu menestyksekkäästi muualle Tansanian kuiville maille, jossa ne parantavat maatalouselinkeinoa ja -maisemaa tehokkaasti. Näiden perustamisessa on ollut avain asemassa Trees for the Future -järjestö, jolla on koulutusrooli myös tässä hankkeessa.

Hankkeessa:

 • Perustetaan 10 FG-ryhmää, jotka koulutetaan 3:ssa FG jaksossa
 • Perustetaan 10 yhteistä ja 360 jäsenen omaa FG:ia, joissa on yli 2 miljoonaa puuta
 • Jokainen jäsen opettaa 3 muuta viljelijää: koulutettuja viljelijöitä on 1440. Perheineen, hyödynsaajien määrä on 8640 henkilöä
 • Yli 50% jäsenistä on naisia; 10% joilla on HIV/AIDS; nuoret ja vammaiset on integroitu ryhmiin.
 • Ryhmät toimivat myös Säästö & Laina, ja Markkinointiryhminä
 • Maatalousneuvojat koulutetaan ryhmän johtajien kanssa, jotta toiminta leviää viljeliältä viljelijälle ja neuvonnan kautta

Alla oleva kuva, Theory of Change, on rakennettu Trees for the Future Webinarin kuvien pohjalta: Forest Garden Design – Process and Tools, November 17, 2021

New project “Forest Garden farming for people and the Planet”

The Ministry for Foreign Affairs of Finland has granted Liana € 192,000 for a project “Forest Garden farming for people and the Planet”. Liana as the main grantee will implement this project together with KIWAKKUKI in years 2023-2026. The total budget of the project is € 226,000. Part of the costs are covered by self-funding and donations in kind including voluntary work.

The project introduces Forest Gardens (FG) Approach in Northern Tanzania. Forest Gardens are multi-layered, integrated agricultural system that combine trees, shrubs, crops and animals in one area to sustainably produce a variety of products and environmental services.

Current farming methods used by small-scale farmers give low yields from small number of crops; families are food insecure with poor nutrition and lack of cash income; farming few annual crops leaves soils exposed leading to soil degradation and hampered water cycles, contributing to biodiversity loss, climate change and low resilience against weather variation; agriculture does not attract the youth, yet job opportunities are scarce and unemployment high.

Impacts of this project are in four main areas:

 1. Food security and nutrition: Increased diversity of nutrient-rich foods throughout the year
 2. Income: Diverse farm products provide more to sell
 3. Environment: Improved landscapes by increased trees, better soils, improved water cycle, improved microclimates to grow crops and trees; increased biodiversity, carbon sequestration and protection from weather extremes
 4. Empowerment: Farmers are more knowledgeable, enthusiastic and socially empowered and they have adequate employment and livelihood.

Over 8000 FGs have been established successfully elsewhere in the drylands of Tanzania starting a transformation of agricultural livelihoods and landscapes. Trees for the Future has been in the key role in the establishment of these, and it also has a training role in this new project.

In this project:

 • 10 FG groups will be established and trained in the 3 FG Phases
 • 10 joint FGs and 360 members’ own FGs will be established with 2 million trees
 • Each group member will teach 3 other farmers: 1440 farmers will be trained. With family members included, the number of beneficiaries is 8640 people
 • Over 50% of group members are women; 10% are People Living with HIV/AIDS (PLHA); youth and disabled will be integrated in groups
 • Groups form Savings & Loans, and Marketing Associations
 • Farm extension officers are trained with group leaders to ensure spread from farmer to farmer and through government farm Extension

The Picture above, Theory of Change, has been built using images from Trees for the Future Webinar: Forest Garden Design – Process and Tools, November 17, 2021

Share this page