Double stove for Mawanda Secondary

This past Monday Ndanu, Tumaini and apprentice Regnaldi completed a double size stove for Mawanda secondary school. A double stove is two normal size stoves next to each other. It accommodates four large pots and teachers’ small pots.

Tämän viikon maanantaina Ndanu, Tumaini ja ’oppipoika’ Regnaldi saivat valmiksi kaksoishellan Mawandan yläkoululle. Kaksoishella tarkoittaa kahta normaalikokoista hellaa vierekkäin ja siinä on paikat neljälle suurelle kattilalle ja opettajien pienemmille kattiloille.

          

Mawanda secondary hadn’t been on our lists, but as they are close to Mterini primary school and had seen the tank, the stove and the hand washing kits there, they requested to build a stove and buy two hand washing kits. This is how a good technology spreads – by seeing others use it and by word of mouth as people chat with each other. You don’t need to persuade to adopt.

Mawandan yläkoulu ei ollut listoillamme, mutta koska koulu on lähellä Mterinin alakoulua ja he olivat nähneet Mterinin vesitankin, hellan ja käsienpesupaikat, pyysivät he myös rakentaa hellan ja ostaa kaksi käsienpesusysteemiä. Näin hyvä teknologia leviää – näkemällä toisten käyttävän sitä ja myös sana kiertää helposti kun ihmiset juttelevat keskenään. Ei tarvitse suostutella.

Info sheets about hand hygiene were also given to the head teacher and placed on the notice board.

Johtajaopettaja otti vastaan pikkuposterit koskien käsihygieniaa ja ne laitettiin ilmoitustalullle.

     

Karisjärvi yoga group, Paula and Eero paid part of the double stove cost  – in addition to schools own contribution. Over the summer half of Karisjärvi yoga groups fees have gone to support work in Tanzania. Thank you!

Karisjärven joogaryhmä, Paula ja Eero maksoivat osan tästä kaksoishellasta – koulun oman osuuden lisäksi. Kesän ajan Karisjärven joogaryhmän maksuista puolet on mennyt Tansanian työn tukemiseen. Kiitos!