14th Nov 18 Farmers’ discussion on soil and water conservation at Yam Makaa

On the 14th of November we had the first planning meeting with Yam Makaa farmers to work out what to do about the erosion gullies taking way their land.   Farmers met to figure out an action plan. They gathered  under trees in a location carved by gullies all around. Some gullies are 2.5 meters deep, smaller ones are starting almost everywhere as land is not terraced. Little bit lower down from the meeting place four larger gullies meet and form one enormous gully. People are appalled about the condition of their fields. And that it has all got damaged within 20 years only. They realise that no useful farmland will be left for their children if they don’t take action now.
/ 14 Marraskuuta meillä oli ensimmäinen suunnittelukokous viljelijöiden kanssa, jossa mietimme mitä tehdä, kun eroosio vie pelloilta maaperän mennessään. Viljelijät saivat aikaan ensimmäisen suunnitelman mistä aloittaa. Kokoonnuimme puiden alla alueella, jossa on eroosirotkoja joka puolella ympärillä. Jotkin rotkot ovat 2.5 metriä syviä. Pienempiä rotkoja on aluillaan kaikkialla. Vähän alempana kokouspaikkaa neljä isointa rotkoa kohtaa ja muodostaa yhden valtavan suuren rotkon. Viljelijöitä kauhistuttaa viljelymaan tilanne, ja varsinkin se, että eroosio on syönyt rotkot vain kahdenkymmenen viljelysvuoden aikana. Jollei jotain nyt tehdä, heillä ei ole jättää käyttökelpoista viljelysmaata lapsilleen.

Sketch map of gullies being drawn. Family names were placed along gullies. Only farmers whose land is cut through by gullies or their land is adjacent to gullies were invited to this meeting.
/ Karttahahmotelmaa piirretään yhdessä alueen rotkoista. Perheen nimet sijoitetaan rotkojen kohdalle. Mukana oli vain viljelijöitä, joiden maita halkoo rotkot tai joiden maat rajoittuvat rotkoihin.

We walked along the gully that was selected for first rehabilitation, decided where check dams needed building and marked them by GPS.
/ Kävelimme rehabilitointiin valitun rotkon läpi ja katsoimme suurin piirtein paikat rakennettaville kivipadoille ja merkkasimme ne GPS:llä

Farmers also agreed to start building bunds on their fields to stop further gullies from starting.
/ Viljelijät myös päättivät alkaa terassoimaan viljelymaitaan, jottei rotkoja syntyisi lisää.

The meeting and field planning was organised by Atanas Ndanu, a farmer in the community who has been working with Liana for many years as the leader of water tank and stove building.  Eija Soini from Liana and Anenmose Maro and Emmanuel Challo from LWDO joined the meeting.  Fourteen farmers were selected to visit the villages of Sango and Kiboroloni where some successful land rehabilitation has been done. There will be check dams to see (both correctly built and badly built: good for learning!) and terracing by fanya chini method and grass strips.
/ Kokouksen järjesti Atanas Ndanu, viljelijä, joka on vuosia johtanut Lianan vesitankkien ja hellojen rakennustöitä. Eija Soini Lianasta ja Anenmose Maro ja Emmanuel Challo LWDOsta ottivat osaa kokoukseen. Neljätoista viljelijää valittiin opintomatkalle Sangon ja Kiborolonin kyliin. Niissä on nähtävillä eroosioon rakennettavia kivipatoja (sekä hyvin rakennettuja toimivia että huonosti rakennettuja veden hajottamia: hyvä oppimispaikka!) ja myös fanya chini tyyppisiä terrasseja ja ruohokaistoja viljelymaiden terassointiin.